Quyết định thành lập tổ công tác phản ứng nhanh với tình hình dịch bệnh Covid-19

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ công tác phản ứng nhanh với tình hình dịch bệnh Covid-19 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới. 

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển khu đô thị dân cư mới
- Căn cứ Theo chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 
- Căn cứ Theo chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 23/7/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để chống dịch Covid-19;
- Xét đề nghị của Ban Tổ chức hành chính Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cứ mới (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty KDM).

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ công tác phản ứng nhanh với tình hình dịch bệnh Covid-19 của Tổng Công ty KDM (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), có danh sách tổ công tác kèm theo.

Điều 2. Nhiệm vụ chính của Tổ công tác:
 
- Thực hiện đầy đủ nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Bộ Y tế, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng của Nhà nước liên quan đến việc phòng, chống dịch Covid-19;

- Thực hiện sự chỉ đạo thường xuyên, liên tục và trực tiếp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Tổng Công ty KDM (gọi tắt là Ban chỉ đạo) trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Toàn bộ các thành viên Tổ công tác phải ứng trực thường xuyên tại trụ sở Tổng công ty KDM, địa chỉ Tầng 1 Tòa nhà Sunrise Building II Khu Đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội để xử lý nhanh các tỉnh huống xảy ra trong công tác phòng, chống, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid 19 theo chỉ đạo chung của các cơ quan chức năng Nhà nước và Lãnh đạo Tổng Công ty KDM; Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được sử dụng phương tiện ô tô của Tổng Công ty phục vụ công việc của Tổ công tác; Các thành viên của Tổ công tác có trách nhiệm xuất trình Quyết định của Tổng Công ty KDM cử tham gia Tổ công tác và báo cáo với cơ quan chức năng của Nhà nước xem xét tạo điều kiện đi lại từ nơi ở tới trụ sở Tổng Công ty hoặc tới các dụ ăn của Tổng Công ty nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Một số nhiệm vụ khác được Tổng Giám đốc Tổng Công ty KDM giao.

Điều 3. Các ông bà: Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chính văn phòng, các Ban/đơn vị trực thuộc Tổng Công ty có liên quan và các ông/ bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Xem chi tiết Quyết định QĐ-136-KDM-2021

Đối tác