Chủ tịch HĐQT Công ty KDM ký văn bản gửi các cơ quan Nhà nước về việc không công nhận các văn bản do Tổng Giám đốc (bà Đỗ Thị Hà) ký

28/03/2022

Ngày 22 tháng 03 năm 2022, Chủ tịch HĐQT Công ty KDM đã ký văn bản Số: 20/2022/CV-HĐQT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Công an TP. Hà Nội (PA.04) về việc đề nghị không công nhận các văn bản do Tổng Giám đốc (bà Đỗ Thị Hà) ký. Bà Hà đã làm đơn xin nghỉ việc và đã được Chủ tịch HĐQT Công ty KDM chấp thuận đơn xin nghỉ, công bố thông tin theo đúng Điều lệ Công ty KDM và pháp luật doanh nghiệp, chứng khoán hiện hành. Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải tài liệu tại đây

Đối tác