KDM xúc tiến đầu tư tại Hà Quảng - Cao Bằng, khai phá vùng đất mới!

Kính gửi: Công ty cổ phần Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị dân cư mới.

UBND huyện Hà Quảng - Cao Bằng nhận được Văn bản số 107/KDM-PTDA ngày 22/06/2021 của Tổng Công ty phát triển khu đô thị dân cư mới "Khu đô thị mới, khu dân cư" tại huyện Hà Quảng. Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng có ý kiến như sau:

1. Cho phép Công ty cổ phần Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới (KDM) tìm hiểu, khảo sát, tư vấn quy hoạch chi tiết, đề xuất đầu tư dự án một số vị trí, địa điểm tại thị trấn Xuân Hòa. Mọi chi phí liên quan do Công ty cổ phần Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới tự chi trả. 

2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty cổ phần Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới (KDM) thực hiện và Báo cáo UBND Huyện.

Với nội dung trên, đề nghị Công ty cổ phần Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới (KDM) và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Trân trọng!

Xem chi tiết văn bản phúc đáp số 1592/UBND-KT&HT

Đối tác