KDM tổ chức thành công "Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021"

Sáng 25.6, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty phát triển khu đô thị mới (KDM) được tổ chức trong thời điểm tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đại hội đã diễn ra thành công và phù hợp với tình hình dịch bệnh, tuân thủ an toàn 5k của Bộ Y Tế.

Diễn biến buổi lễ, tham dự có Ông Nguyễn Thanh Cường - Chủ tịch HĐQT, Bà  Đỗ Thị Hà - Tổng giám đốc, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, và đông đủ các cổ đông lớn. 

Lễ Chào cờ !

Ban tổ chức giới thiệu các thành phần tham dự đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng, bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo kết quả của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020; Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Chi trả thù lao HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021 ... với sự đồng thuận cao với 100% phiếu bầu hợp lệ.

Các Cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

Nhìn lại năm 2020 đã qua là một năm thành công đối với KDM, trong điều kiện khó khăn do tác động của dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, thiên tai bão lũ, cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn tiếp tục kéo dài và biến chuyển khôn lường… đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng Công ty đã xuất sắc đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã giao. Việc thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2020 của Công ty có ý nghĩa to lớn, do đây là năm cuối thực hiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2015 - 2020; là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thành công kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025.

Bà Đỗ Thị Hà- Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020

Xác định rõ mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh 2021

Năm 2021 theo dự báo tiếp tục là một năm khó khăn. Tuy nhiên trong nguy có cơ, KDM cũng đã xác định mục tiêu rõ ràng tập trung vào bất động sản tại các huyện thị xã, và tiếp tục hoàn thiện thủ tục để tài trợ quy hoạch và tổ chức đấu thầu đầu tư dự án cụ thể trong năm 2021. Kế hoạch kinh doanh cũng được hoạch định chi tiết với doanh thu thuần dự kiến đạt 50 tỷ. Lập phương án tăng vốn để huy động nguồn lực cho triển khai dự án tại thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk ... Mua cổ phần công ty Venzor để đầu tư sản xuất Kittest và chỉ khâu y tế ...

Ông Nguyễn Thanh Cường - Chủ tịch HĐQT trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Cường phát biểu "Phát huy thành quả đạt được của năm 2020 trong điều kiện khó khăn như đã nêu trên thực sự là nỗ lực rất lớn, cộng đồng trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành và toàn bộ tập thể người lao động trong toàn Công ty. Phát huy truyền thống đó, năm 2021, Ban điều hành sẽ nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã giao trên cơ sở phát huy lợi thế vốn có của KDM, cùng với sự chung sức đồng lòng của tập thể người lao động, tin tưởng rằng KDM sẽ vượt khó, có được nhiều thắng lợi và thành công."

Xem chi tiết Nghị quyết và biên bản họp Đại hội tại đây

Đối tác