KDM: Cổ đông lớn Nguyễn Văn Hùng đã bán 957.800 cp, không còn là CĐL từ 15.1.2021

21/01/2021
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hùng- Mã chứng khoán: KDM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 957.800 CP (tỷ lệ 13,49%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 957.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 15/01/2021.

Đối tác