Thông báo v/v thay đổi Người công bố thông tin của doanh nghiệp

16/12/2021

Bà Bùi Thị Hiền Hậu có đơn từ nhiệm công việc thành viên HĐQT (kiêm Người công bố thông tin) từ 13h ngày 20/10/2021. Do đó, Chủ tịch HĐQT Công ty KDM đã ban hành quyết định v/v hủy ủy quyền công bố thông tin với bà Hậu từ ngày 14/12/2021. Đồng thời ủy quyền công bố thông tin Công ty KDM cho ông Nguyễn Thanh Cường kể từ ngày 14/12/2021.

Quyết định trên được gửi đến UNCKNN, HNX, VSD và công bố trên website của Công ty KDM tại địa chỉ: https://kdm.vn

Đối tác