Ông Nguyễn Thanh Cường – Chủ tịch HĐQT thực hiện hoạt động Công bố thông tin.

02/11/2021

Ông Nguyễn Thanh Cường – Chủ tịch HĐQT thực hiện hoạt động của Hội đồng Quản trị kiêm Công bố thông tin theo quy định của Công ty niêm yết cho đến khi kiện toàn được HĐQT và bầu được người Công bố thông tin chính thức.

Đối tác