Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

02/11/2021

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 vào ngày 25/11/2021. Thời gian tổ chức đại hội trong tháng 12 năm 2021.

Đối tác