Một số nội dung của cuộc họp HĐQT ngày 03/12/2021 về thay đổi đăng ký doanh nghiệp và kiện toàn bộ máy Công ty

16/12/2021

Một số nội dung của cuộc họp HĐQT ngày 03/12/2021 về thay đổi đăng ký doanh nghiệp và kiện toàn bộ máy Công ty
- Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật do người đại diện pháp luật cũ đã có đơn xin nghỉ.
- Hủy hiệu lực con dấu cũ, khắc con dấu mới
- Tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội cổ đông nhằm kiện toàn bộ máy Công ty

Đối tác