KDM thông báo thay đổi số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông lớn Phan Thanh Dũng

22/03/2021

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thanh Dũng
- Mã chứng khoán: KDM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.681.000 CP (tỷ lệ 23,68%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 124.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.557.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21,93%

- Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty

- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 18/3/2021

Đối tác