KDM CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu nắm giữ của cổ đông lớn Phan Thanh Dũng

24/03/2021

ên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thanh Dũng
- Mã chứng khoán: KDM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.513.300 CP (tỷ lệ 21,31%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 107.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.406.200 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19,81%

- Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty

- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/3/2021

Đối tác