KDM báo cáo thay đổi số cổ phần sở hữu của cổ đông lớn - Phan Thanh Dũng

18/03/2021

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thanh Dũng
- Mã chứng khoán: KDM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.531.800 CP (tỷ lệ 21,57%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 111.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.642.800 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 23,14%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 16/3/2021.

Đối tác