CV đề nghị kiểm tra và xử lý bất thường trong giao dịch mã chứng khoán KDM

05/04/2022

Ngày 31 tháng 03 năm 2022, Chủ tịch HĐQT đã ký văn bản Số 3103/2022/CV-KDM gửi các cơ quan chức năng đề nghị "kiểm tra và xử lý các giao dịch bất thường mã chứng khoán KDM". Chi tiết tại file đính kèm.

Tải tài liệu tại đây

Đối tác