KDM Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Phan Thanh Dũng

04/03/2021

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thanh Dũng
- Mã chứng khoán: KDM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 1.299.900 CP (tỷ lệ 18,31%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 44.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.344.700 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18,94%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 02/3/2021.

Đối tác