KDM Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Mai Lệ Huyền

04/03/2021

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Lệ Huyền
- Mã chứng khoán: KDM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.280.000 CP (tỷ lệ 32,11%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 225.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.505.100 CP (tỷ lệ 35,28%)
- Lý do thay đổi sở hữu: tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 26/02/2021.

Đối tác